Untitled Document
ประกาศสอบราคา
>>>สอบราคาเครื่องวัดความดัน  
>>>สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์  
>>>สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทันตกรรม  
>>>สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี  
>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
>>>สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด 
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ  
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยูนิตทำฟัน
>>>สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยูนิตทำฟัน
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
>>> สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
>>> สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยูนิตทำฟัน
>>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและผู้ป่วย
>>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม
>>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอหนองหงส์
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิกไร้พุง DPAC Plus
>>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องพักแพทย์
>>> ประกาศยกเลิกสอบราคาห้องพักแพทย์
>>> ประกาศสอบราคาห้องพักแพทย์
>>> ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
>>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอื่น ๆ
>>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก
>>> ประกาศlสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
>>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างรั่วตาข่าย
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ
>>> ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
>>> ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงหลังและคอ
>>> ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจองค์ประกอบของร่างกาย
ประชาสัมพันธ์
>>บทคัดย่อวิเคราะห์ต้นทุน โรงพยาบาลหนองหงส์ ปี 2555
>>รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์
>>คู่มือคำอธิบาย คู่มือคำอธิบาย ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
>>ขออนุมัติโอนเงินค่า่บริการทางการแพทย์ ฝากครรภ์ ครบตามเกณฑ์คุณภาพประจำเดือน ตุลาคม ถึง กันยายน 2552 ปีงบประมาณ 2552
>>การใช้งานระบบ Data center ของโรงพยาบาลหนองหงส์
>>ขออนุมัติโอนเงินค่าส่งเสริมป้องกันโรค (itemmize) ให้ รพ.สต.ในเครือข่าย ปี 2555 ปีงบประมาณ 2555
>>ขออนุมัติโอนเงินค่า p4p ให้รพ.สต.ในเครือข่ายปี 2555 ปีงบประมาณ 2555
>>ขอประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเว็บไซต์
>>ขออนุมัติจ่ายค่าลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและเงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้างสำหรับ รพ.สต. ในเครือข่าย ประจำเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
>> ขออนุมัติจ่ายค่า Fixed Cost สำหรับ รพ.สต. ในเครือข่าย ประจำเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
สมุดเยี่ยม โรงพยาบาลหนองหงส์
หน่วยงานราชการ

จำนวนผู้เข้าชม
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริการของโรงพยาบาล
 
ราคาน้ำมันวันนี้